කෙටි කවි

කවි හිත

by Gayan Sandaruwan on Wednesday, October 14, 2009 at 11:52am
පන්හිඳ ඇතත්
පත් ඉරුවක් නොමැති සඳ
කවි කම් කුමට
හිත ඉපදී මිය ඇදෙන

පත් ඉරු කුමට
මට පන්හිද අහිමි කල
ලියනට හැකිද
හිත සුපිපුණු සිතුම් පෙළ

පන්හිඳ සමඟ පත් ඉරු මට
හිමි උනද
මේ දෙක කුමට
මට කවි හිත අහිමි කල

G A Y A N S A N D A R U W A N

Popular Posts

Total Pageviews