සිනා උල්පත 

සිනා උල්පත නිමා ලූ නුඹ
සිනා උල්පත රැුගෙන ආ බව
තවම මට මතකයි.
පැමිනිලා යන වසන්තය සේ
එකින් එක මල් බිමට හලලා
නුඹ ගියා පුදුමයි.......

රකිිමි මුනිවත දොඩනු බැරි තැන
ඉන් කඳුළු ඒ නම්.......
සමුගන්න හදනවා නම් නුඹ.........
යන්න නැහැ තහනම්.........

දනිමි ලෝකය වෙනස් වෙන බව
පිලිගන්න බැරි මුත්.........
සැනසෙන්න හදනවා නම් නුඹ........
සොදුරු තැන් සොයම්..........

Comments

Popular Posts

Total Pageviews