‘නුඹ විරුවෙක්’’ මට කියන්න

බලන්න පුත නුඹ බලන්න ඇස ඇර
දොඩන්න පුත නුඹ දොඩන්න මුව ඇර
නුඹ පමනක් අහිමිව යාදෙන් මට....
නුඹේ හඩින්....... නුඹේ ඇසින්........
දුටුව දෙයින් මොර ගෑ වදනින්
හෙටක් තියේ නම් නුඹ මිය ඇදුනත්
බලන්න පුත නුඹ බලන්න
දොඩන්න පුත නුඹ දොඩන්න

වැටෙන්න පුත නුඹ වැටෙන්න
ගැරහිලි හින්දා විදින්න
සැලෙන්න නැති හිත් හදන්න
‘‘ නුඹ විරුවෙක් ’’මට කියන්න

නැගෙන්න පුත නුඹ නැගෙන්න
සුදුසු තැනෙක හිස නමන්න
මා දකිනා ලොව හදන්න
‘‘නුඹ විරුවෙක් ’’ මට කියන්න

Comments

Popular Posts

Total Pageviews