වැහි වළාවක බර

වැහි වළාවක බර-හදවතේ තියලා.....
මීදුමේ සැගවී........... ඔබ මැකී ගියදා
වැටෙන්නද නොවැටි හිදින්නද....වැහි ලෙසින් ගුගුරා
නෙතු අසයි නිති පියාගෙන ඉමි
මුදනු බැරි හින්දා-ක`දුළු වැහි විලසා

ශේෂ වී ඇති හදවතේ
මුදුනටම නැගිලා...........
කාලයට ඉඩ දී බලා ඉමි
හිරු නැගෙයි හිතලා
සිහිනයක් නම් ඇස ඇරෙනු ඇත
කදුළු වැහි අතුරා....

නග්න වී ඇති පේ‍්‍රමයේ
අරුත හිත තියලා......
පරාජය ම`ග බලාගෙන ඉමි
හැගුම් බර විලසා
සිහිනයක් නම් ඇස ඇරෙනු ඇත
සුසුම් සිර කරලා

Comments

Popular Posts

Total Pageviews