පේ‍්‍රමයේ සැඩ පහර

පේ‍්‍රමයේ සැඩ පහර
රුදුරු බව හැදින්නෙමි
අසුවනා තුරුම එහි අරුත මා නොදත්තෙමි
අස්වනුද ගෙට ගන්න නොහැකි සේ පමා උනි
සියළු දේ අරන් මා ඉතුරු කර නුඹ මැකුණි
පේ‍්‍රමයේ සැඩ පහර රුදුරු බව හැදින්නෙමි

සිනා ඉතිරුනු පැසක ක`දුළු කැට ඉතිරි යයි
දෙනොදාහක් අතර තනි කමම සිනා වෙයි
මුදාගනු බැරි තරම - රිදුම් දෙයි රිදුම් දෙයි

ගිලී ගිලී නෙත් දෙපෙති අ`දුරටම අත වනයි
ඵසක් උනෙ සියල්ලම පමා වී දැයි හිතෙයි
මුදාගනු බැරි මතක - රිදුම් දෙයි රිදුම් දෙයි

Comments

Popular Posts

Total Pageviews