මට මගේ මග යන්න.....

ඔබේ මග යන්න....
මට මගේ මග යන්න.....
රිදෙනවා නම් නුඹේ දෙපතුල්
මගේ අත අල්ලන්.......මගේ ම`ග ඇවිදින්
මා අතැර නුඹ යන්න....

මේ මග දිනක මතු යා වෙලා
දෙමංසලකදි හමුවෙලා
රිදුනු ජීවිත පිරිමදිමු අපි
අපේ කම කදුළින් තවා.....

හිත රිදෙන විටකදි හමු වෙලා
යලි එන්න බැරි දුර සිහි වෙලා
නොතැවි හිදින්න දිරිය ගමු අපි
දෙමංසල හමු වන තුරා

Comments

Popular Posts

Total Pageviews