තබා මායිමක් උඹලා වට කරලා

වැට ඉනි නැගි වැට මායිම බිදිලා
ගැටී විරසකව ඇයි ක`දුළැලි සැලලා
උනේ එක කුසේ  ගුලි වී උන් නුඹලා
තියා මායිමක් ඇයි ඉනි වැටි තැනලා

අනේ  මුණුබුරන් නැහැ හසරැළි මැකිලා
දෙපැත්තේ වැටේ වැළපෙයි උන් හඩලා
තබා මායිමක් උඹලා වට කරලා
හැකිද ඉනි ලන්න උහුලනු බැහැ මේවා

අහස් වැව් දියට වැට මායිම් නැතිවා
හැලෙනවා වගේ මගෙ කදුළැලි වැටෙනා
තැනු ඉනි වැටි මිය යන දින කෙදිනා
අනේ මං බලා ඉන්නේ  දින ගැනලා

Comments

Popular Posts

Total Pageviews