යන්නට හැකි සිනහවක් දෙමින්

සෙවනක්  සෙව්වෙමි ගිමන් නිවන්නට
හමුවිය නුඹ මට නොසිතු ලෙසින්
සවන පිනන්නට කවි ගී ගැයු නුඹ
පවසද නිව්වා සෙනේ දියෙන්.......

තනිවම යන්නට සිතුවද දිවි මග
තනියට නුඹ පසු පස ඇවිදින්
හැරි බැලූ මට සිනාසුනා නුඹ
කියන්න බැරි සැනසුමක් අරන්

සුරතම පටලන් යන්නට හෙට වෙත
එනවද පසු පස නොවේ ලගින්
බොහො කලක් ඇස රුදුනු ක`දුල පිස
යන්නට හැකි සිනහවක් දෙමින්

Comments

Popular Posts

Total Pageviews