පෙට්ටි ගෙයින් තට්ටු ගෙයට - කෙටි පාර දුවේ

මවා හීන අරුමෝසම් 
හීන දොරෙන් වැට පැනපන්...
කාසි ඇහිදිනා එකෙකුට
නොබිදෙන ලෙස බහ දීපන්
පෙට්ටි ගෙයින් තට්ටු ගෙයට - කෙටි පාර දුවේ
කිට්ටු කරන් හිත දුන්නට - අච්චුවක් නොවේ

තට්ටු ගණන් මිටි බැදලා කාසි නැති පුතේ
පිට පාරෙන් යන දීගෙත් වැරුද්දක් නොවේ
රට්ටු කියන කතා නිසා දුක් නොවී හිතේ
ඉන්න හැකිය නුඹ සතුටින් උන්නොතින් එහේ

කිට්ටු කරන් ලග රුදිලා ඉන්න අය වටේ 
වෙට්ටු දමා හැමදාමත් තියයි අපි මෙහේ
කිට්ටු වෙලා තට්ටු ගෙයට යන දාට මගේ
හිතත් යාවි පෙට්ටි ගෙයින් ඈතකට දුවේ

Comments

Popular Posts

Total Pageviews