ඒ උනත් නුඹ ආදරෙයිලූ මටනම්

අනේ මට දැන් අඩන්නත් තහනම්
අපේ සෙනේ ගැන කථාවක් තහනම්
බලන්න තහනම්
දැවටී හිදින්නත් තහනම්
පෙර ම`ගට පා න`ගන්නත් තහනම්
පසු ගමන් මට එන්න දැන් තහනම්
ඒ උනත් නුඹ ආදරෙයිලූ මටනම්

කථා කෙරුවත් නුඹ කථා නැත්නම්
මගේ හිත දුක නුඹට නොම දෙන්නෙම්
නුඹේ මුනිවත මට හොදයි සිතමින්
සිනාසෙමි මම නුඹේ ල`ග ත්‍දාඩමින්

සිනාසුන මුත් නුඹේ සිනා නැත්නම්
කවදාක හෝ සිනා සෙයි හිතමින්
නුඹේ ඉපැරණි සිනා සිහි කරමින්
හිතින් නොවුනත් මුවින් හිනැහෙමි

Comments

Popular Posts

Total Pageviews