මගේ දුවේ......

සුමුදු අතැගිලි නුඹේ
මල් නෙලන්න නොවේ
දුකින් රිදෙනා හිසත් පිරිමැද
නිතර සනසන්නට දුවේ......

මිහිරි කටහඩ නුඹේ
ගී ගයන්නට නොවේ
රිදුම් පිරෙනා නිහ`ඩ හිතකට
හ`ඩක් වන්නට දුවේ.....

ඇසේ කදුළැලි නුඹේ
පෙමක රිදුමට නොවේ
දුකින් සැලෙනා පුංචි හදකට
සවිය වන්නට දුවේ..........

Comments

Popular Posts

Total Pageviews