ආදරේ පුදමයි තමයි

හැම මලක්ම මඩ පාට වෙලා
හැම පිනි බින්දුවක්ම
බොර පාට වෙලා
මන් දන්නෙ නෑ
මං ඉන්නෙ කොහෙද කියල...
උඹට කියන්න...
මගේ කඳුළු ලේ පාට වෙලා...
හීනයක් වෙන්න බෑ...
ඒත් හැබෑවක් කියන්න විශ්වාසයක් නෑ..
මේ හැම මගුලක්ම අස්සෙ මම උඹ ගැන හිතනවා
ආදරේ පුදමයි තමයි
ඒ උනත් මේ තරම්...

Comments

Popular Posts

Total Pageviews