කියන් සුලගේ.......

ඉතින් කවුරුද හිනා වෙන්නේ
පහන නිවලා කළුවරේ.......
අඳුර හුරු මට කවුරු කෙරුවද
ඔච්චමක් සඳ නැති රැයේ....

මුණු මුණුව නගමින් දහ අතේ යනවා

ඇදි සළුද පෙළමින් ලඟම දැවටෙනවා
කුසු කුසුව මවමින් මටම වද දෙනවා
මද සුලග රවමින් වටට දැවටෙනවා

නුඹට මග වැරදිලා
ආවදැයි නොදන්නෙමි
ඔච්චමට රිදවන්නෙ
කිමද මා සොයන්නෙමි

අඳුර හුරු ඇස් වලට

එළිය පළ නැති නමුත්
මෙලෙස නුඹ සරන්නේ
කුමටදැයි සිතන්නෙමි

කිමද සුළගව සිනා සෙන්නේ

පහන නිවලා කළුවරේ
කුමට ඔච්චම් කරන්නෙද නුඹ
කියන් සුලගේ මා වටේ...
 
 

Comments

Popular Posts

Total Pageviews