හෙට එළිය දෙන පුතුට

ප්‍රකම්පිත පන්හිඳක් වී උපත ලබාවා
සුසුම් ලන ජන හදක දුක් කඳුළ වේවා
නිවට මිනිසුන් බදින විලංගුව වේවා
හෙට එළිය දෙන පුතුට කසේරුව දේවා

සිහල හෝ දමිල ලෙස ජාතියක් පාලා
හොඳ නරක යට ගහන මර උගුල් දීලා
උන් කියන විට නවන මැටි හිසක් දීලා
එවනු නම් ඔහු මරනු කුස තුලම දාලා

අවැසි නම් මුගුරු හෝ කටු ඔටුනු දාලා
මගේ පුතු මෙහි එවනු දුකට හුරු කරලා
දුකක් දැක හිනා වෙන හිතක් නම් දීලා
එවනු නම් ඔහු මරනු කුස තුලම දාලා


Comments

අපූරු පද වැලක්... හරිම ප්ර බලයි... තිගැස්මක් දැනෙනවා කියවද්දි... ඔයා ඉල්ලන විදියෙ පුතුන්ම තමයි හෙට ලොවට අවැසි...

Popular Posts

Total Pageviews