අපට හිමි නැති

අපට හිමි නැති අපේ
බිදී දෙපසක විසි වෙනා.....
බැදුනු කවියෙහි පද පේලි මැද
අතීතය මට සිහි වෙනා.....

බිදී විසිරී තිබුනු පෙම් හිත
පද අරන් ගෙත්තම් කලා
පරන තැන හිත ආයෙ තියලා
නුඹේ පෙම් හිත විසිරුනා

හදේ වැතිරී පුරන් වූ පෙම
අතීතයටම එක් වෙලා
තැනු පෙම් කවි කදුලු උතුරා
අතීතේ වල්මත් වෙලා


Comments

අතීතය සිහිනෙන් ගැ සුවදක් පමණක්..

ලස්සනයි කවි පෙල..

Popular Posts

Total Pageviews