ගමේ ගම් ගම් දොර හිනා උනු මල

 
ගමේ ගම් ගම් දොර හිනා උනු මල
අනේ පරවී ගියාදෝ......
සිනා අකලට හෙමින් පරවී
නොනිමි ගමනක ගියාදෝ.....

පෙති හැලී විසිරී වැව් දියේ තිබුණා

වැව් දියම බොර වී ඒ දුකට හැඩුවා
ගම් දොරේ සුලගේ රළු බවම ඇදුනා
ඒ සුළග අතරේ නුඹෙ සුසුම් ඇහුනා

ගම් ගොඬේ ලතැවී මල හිරුද මැකුනා
රළු අදුර මැද්දේ ඉකි ගසනු ඇසුනා
නෙතු පබළු අතරෙ තෙත් බවක් දැනුනා
නුඹ නමින් මුහුවී මගෙ කඳුළු වැටුනා

Comments

Popular Posts

Total Pageviews