ප්‍රේමයේ දැහැන බිඳ

ප්‍රේමයේ දැහැන බිඳ
ජීවිතේ කඳුළු පොද
ඇස් අරින්නට කියා කියනවා
බොළඳ වූ පෙම් සුවඳ
අහිමි වී ගිය කලක
ජීවිතේ පිරේවිද අහනවා

බැදුම් වියැකෙන ලොවක
එකට යාවී තවත්
අපෙ ලොවට අපි කඳුළු පුරනවා
ප්‍රේමයේ සුසුම් අග
ප්‍රේමියේ තවත් අප
සිනා සෙන්නේ ටිකයි හිතෙනවා

සිතුම් ගිලිහී දිනෙක
දෙනෙත් ඇහැරී ඇතත්
වෙන්ව යා නොහැකි වී හඩනවා
ප්‍රේමයේ නැගි සිනා
ප්‍රේමයේ මැව් සිහින
දිනෙක බොඳවී කඳුළු පිරෙනවා

Comments

Popular Posts

Total Pageviews