හොඳම දිනහොඳම දින නුඹ දකින්නට අද
හොඳම දින හඩ අසන්නට නුඹ
ඒ මගේ හිතටයි............
මගෙ හිතට පමනයි..........

දහක් ඇත අද නුඹ වටා
සතුටු වනු ඇත හිත පුරා
ඈත සිට හදවතින් බලලා
සතුටු වෙමි මම හිත පුරා

නිහඩ බව ඇත මා වටා
සවන බිහිරිව ඇති නිසා
ඈත සිට හදවතින් බලලා
සතුටු වෙමි මම හිත පුරා

Comments

ඇතින් ඉදන් බලන් මමත් සතුටු වෙනවා.

Popular Posts

Total Pageviews