නුඹ නැතිව ඵල බර නොවුනු ගස්නුඹ නැතිව ඵල බර නොවුනු ගස්
හෙට සිටන් ඵල පුබුදුවයි
හැමදාම හිනැහී සිටින්නට
මලූත් කතිකා කර ගනියි

උදෑසන ඇහැරවා මා නෙත
රස කතන්දර කියා දෙයි
සිප්සතර කර නිවාඩුව ලැබ
හෙට ඉතින් නුඹ ගමට එයි

දෑත පටලා ඇවිද යමු අප
මසිත මට බල කර සිටියි
ඉතින් නුඹ හෙට නොආවොත් හෙම
මගේ දෙනෙතේ දුක තියෙයි

බලා ඉමි මම නුඹ වඩින තුරු
මා එලු පා වඩ දිගේ
නුඹ නොආවොත් පාළුවේ මා
හිඳින්නෙමි නොනිදා රැයේ 

Comments

රතී, said…
ආද‍රේ ගැනමයි කිය්නනේ
ekanam ettha yaluwe... moko .. itin jiwiteta adare onamaine...........

Popular Posts

Total Pageviews