අපි

නුබේ ලොව මාද වඟ
දන්නෙ නෑ තාම මම..........
මගේ ලොව නුඹම වග
පමනි දන්නේ තාම..............

මිහිකතට හැමදාම
එකම ලොව නුඹම මිස
මා නොවේ කිසි කලක
මම දනිමි හැමදාම


නුඹ ඇතුව
මා නැතුව

අපි නොවේ කිසිදාක.......

ඉපල් වී ගියත් මම
නොවෙනස්ව තියේ හඳ
බොඳ වෙලා ගියත් නුඹ
කවියක්ව හඳයි හිත

නුඹ නැතුව
මා ඇතුව

අපි නොවේ කිසිදාක.......

මා නුඹට වැඩක් නැති
ඉපල් වූ ගසක් වැනි...........
කිසිදාක හැඩක් නැති
කඳුලක්ය නෙතින් ඇඳි......
මදහාස මුවින් ගෙන
නෙක සීන නෙතින් ගෙන
පිපුණු නුඹ ගැන කෝම
අවලාද නගන්නද...............

මට අදත් හිතක් නැති
මට හෙටත් හිතක් නැති
මට මතුත් හිතක් නැති

අපත් නැති.....
ලොවත් නැති...........
කඳුළු මිස කිසිත් නැති...............

Comments

මොන දේ උනත් කඳුලු නම් ඉන්නවා තනි රකින්න..
oyala hemotama thanks mata dena sahayogayata yaluwaneeeee..........

Popular Posts

Total Pageviews