පියාපත් සිදිලා

පියාපත් සිදිලා
සැදෑ කල විඩාවෙන් පිරිලා
මගේ හිත......................
අසරණව තැවෙනා
නුඹේ පෙම..............................
කුමකටද හිතෙනා......රිදුම් දෙන................

වැඩෙයි සරතැස හිතේ ඉදිවන
මායිම්ද නොතකා.........
මිදෙයි කඳුළද දුකට දාවම
තැන නොතැන බලලා.......

බිදෙයි මුනිවත හැඩුම් සගවන
සවනතම පුරවා......
මවයි අනියත දුකට යාඋන
සිත් රිදුම් පුරවා......


Comments

සිහින දොරකඩ ඉදගෙනත් ඇයි අතීතය දිහා බලන්නේ. උදාවෙන අනාගතේ දිහා බලලා හිනානොවී...ජය..!
සිහින දොරකඩ ඉදගෙනත් ඇයි අතීතය දිහා බලන්නේ. උදාවෙන අනාගතේ දිහා බලලා හිනානොවී...ජය..!
oyala hemotama thanks mata dena sahayogayata yaluwaneeeee..........

Popular Posts

Total Pageviews