ලියා දෙන්න මට කවියක්

අව පැහැ කඳුළු මකා
නව පැහැ කඳුළු තනා
කවක් ලියන්නට හැකිද දයාවිය
තනි කම නුඹෙ නහවා
තනිකම දුරු කරවා

ඉඩෝරයේ පත් ඉරුවක්
පන්හිද මා දෙමි වරුවක්
සිනා නොමැති මට සිනා නොම වෙලා
ලියා දෙන්න මට කවියක්

කඩා වැටෙන ඇස් බැල්මන්
නිමා නොවෙන දුක් කන්දත්
විඩා පිරුණු හිත විඩා බිඳ හෙලා
ලියා දෙන්න එක කවියක්

Comments

ලස්සනයි.

Popular Posts

Total Pageviews