සිතුවිලි සිහිනය


 සිතුවිලි සිහිනය
හැඩවුණු කලකදි
පේ‍්‍රමය කෙලෙසද සැඟව ගියේ
නොකියා දෙනෙතම පියා හිදින්නේ
වරදක් උනාද නුඹට මගේ

එකම මලයි ඇස වසාන උන්නේ
එමලයි පරවී වැටුනේ
නොඒ සිනාවන් ආසේ වසා උන්
ජීවිතයට මග හැරුනේ

හිතේ කඳුළු ඇස් දරාන උන්නේ
නුඹමයි හිත සවි කෙරුවේ
නොසිතු කලක ආ වසන්තයක් සේ
නොසිතුව ලෙස ඇයි මැකුනේ

Comments

Popular Posts

Total Pageviews