මියැදෙන්න සැරසෙන්ට

ජීවිතේ එක් සියක්
බැමි අතර සිර උනත්
යා යුතුම නම් දුරක්
අදම යන්නම් ඉතින්

මට පෙරම ලොව දුටුව
නුඹට ලොව අයිති කොට
එක් දිනක් කදුලු කැට
හලන්නට නුඹ ඉන්ට

රන්ඩු සරුවල් කුමට
මියැදෙන්න සැරසෙන්ට
නොකියාම දුර බිමට
මට හැකිය පස් වෙන්ට

සමා වී පමා වී
දැක ගන්න බැරිම වී
මගෙ මතක තුරන් වී
යයි සසර නිමා වීComments

oshani said…
Lassany ... Oshani
oshani said…
Lassany sandaru ...

Popular Posts

Total Pageviews