ඈ කියනා හෙට දවසක් නම් නොඑනා

හිරු එළියේ ඈ තාමත් තරු ගණිනා
ඇගෙ සැලෙනා ඇස් තාමත් කවි කියානා
රන් හුය විසි වී කඳුළින් දින ගණිනා
ඈ කියනා හෙට දවසක් නම් නොඑනා

මුහුණ බලන්නට ආසයි
තහංචි ඈ වට බෝමයි
ගැන ගැන දින ගෙවිලා යයි
බලා පොරොත්තුව විතරයි

සෙනේ දෙවන්නට ආසයි
සිහිනය පමනක් යාවෙයි
කාලය සැනෙකින් පියඹයි
හෙට, දවසක් එන් නෑමයි

Comments

Popular Posts

Total Pageviews