හොඳම දින නුඹ දකින්නට

හොඳම දින නුඹ දකින්නට අද
හොඳම දින හඩ අසන්නට නුඹ
ඒ මගේ හිතටයි............
මගෙ හිතට පමනයි..........

දහක් ඇත අද නුඹ වටා
සතුටු වනු ඇත හිත පුරා
ඈත සිට හදවතින් බලලා
සතුටු වෙමි මම හිත පුරා

නිහඩ බව ඇත මා වටා
සවන බිහිරිව ඇති නිසා
ඈත සිට හදවතින් බලලා
සතුටු වෙමි මම හිත පුරා

Comments

Popular Posts

Total Pageviews