දුටිමි පෙති යයි වියැකිලා.......

අරුත් ගුණ නැති එකම කුසුමක
දුටිමි පෙති යයි වියැකිලා.......
විසල් පොළවක කොතෙක් ඇතිවද
මෙවන් මල් ලොව පීදිලා....

විහිද සුසුවද පීදෙනා මල්
පිනි දියෙන් පොහොසත් කලා...
කටු අකුල් වල පිපුණු තරු මල්
ඉඩෝරයටම හසු උනා.............

පිබිද සීනෙන් පීදෙනා කල්
මුලාවෙන් හිත මත් කලා............
ඒ තෙපුල් මත තිබුනු හුරතල්
පිපි තැනම පරවී ගියා.....

Comments

Popular Posts

Total Pageviews