වියපත් සෙනෙහස

වියපත් සෙනෙහස
පියපත් අරගෙන.....
මතක මං පෙතේ ඉගිලේ......
රසවත් තැන් කොතරම් තිබුනත් ඉන්
අද කඳුළැල් ඉතිරේ......

සඟවා පපුතුර අවසන් සෙනෙහස
සමුගන්නට සිතමි....
වැලපිලි, ගැරහිලි, නිගා දෙවයි පෙම
හදවත මහ බරකි........
කඳුලැලි හිත රගති.....

නොවනා නිම් හිමි් මතකය සැනෙකින්
මියයන්නට පතමි.....
සළු පිලි සැරසිලි දමා යළි පෙම
සරසනු මට නොහැකි......
ප්‍රේමය ඉරි තැලූනි......

Comments

Popular Posts

Total Pageviews