දන්නා දා සිට......

  දන්නා දා සිට නොදන්න දා දක්වා
ඔබේ නමට ආදරේ කළා....
නොදන්න දා සිට දන්නා දා දක්වා
හිතේ කඳුලූ ඇස් වලින් අරන්
මගේ ඇසට නුඹෙ සිනා තියා
මගේ නමට ආදරේ කළා....
අපි අපේ නමට ආදරේ කළා..

ඇසේ ඇස වැසූ
ලොවේ කට කතා
නොපෙනන සේ සගවා...
මගේ හිත පුරා...
මහා සවි මවා....
මගේ ලොවට ආදරේ කළා...

ලොවේ ගතු කියා
මගෙහි දුර කියා
මා සවියෙන් නහවා
රිදුනු පා දොවා
දුකට තනි මකා
මගේ ලොවට ආදරේ කලා

Comments

Popular Posts

Total Pageviews