අභිනික්මණම

 අභිනික්මණම නොවේ
නමුත් මට අභිනික්මණද සිතේ...
ඈත දුරක නුඹ ශිල්ප ලබන්නට
යන දා හිතට දැනේ ...........
කඳුලක් සිසිල් ලෙසේ........

පපුතුර නැගෙනා සියුම් වේදනා
නුඹ දුර යන පුවතින්...
ගියදා කෙලෙසින් දැනේද නොදනිම්
සැබැවින් යන දිනයෙන් ....

ශිල්ප උතුම් යැයි නුඹ පවසයි
දුර ඇදෙන වේදනා මා හඩවයි
උසුළා ඉන්නට කියා සිතින් සිත
හැගුමට පෙර මනසද පවසයි

Comments

Popular Posts

Total Pageviews