සෙනෙහස බිදුනම අකීකරුයි සිත

සෙනෙහස බිදුනම අකීකරුයි සිත
නොහික්මුණු කමින් දොස් පවරයි නිතර
කල නොමනා කම්
නොකල මනා වුව
සිත මුමුණයි නිතර
ප්රේමය මෙතරම් අසංවරයිදැයි
මගෙන් අසයි මසිත
ප්රේමයෙ සමුගැන්ම..........

ප්රේමය වෛරය අතර රැදී ඇති
තප්පරයක තරම...............
යටි හිත පිරිලා දෝර ගලා යයි
මිනිස් සිතක අරුම.....
ප්රේමය කොතරම් නපුරුද කියලා
කියා දෙන්න නුඹම....

ජීවය ලබන්න මිනිස් සිතක බැදි
පැතුම් පිරූ පවම........
ප්රේමය අහිමිව සිහින බිදුන දින
ශාප කරන තරම...........
ප්රේමය සරලද ගැඹුරුද කියලා
කියා දෙන්න නුඹම............
 

Comments

Popular Posts

Total Pageviews