කියාපන් දුවේ....

හිත් මළුවේ මත් බඹරුන්
රටා තියා ඇවිදිනවද....
දුවේ නුඹේ සිනා කෙතේ මහ අස්වනු පීදෙන්නේ
හීන් සැරේ කැඩපත වෙත හොරෙන් සිනා වපුරන්නේ
කියාපන් දුවේ....
කිමද කාරුනේ.....

පාළු කපන සඳ එළියට
හීන අහුරු විසි කෙරුවද
අමාවකක් ගැන දන්නේ
නැතිද මගෙ දුවේ......

පේන හීන මල් අහුරක
හීන හොරෙන් නුඹ වින්දද
ඒ නින්දෙන් ඇස ඇරෙන්නේ
නැතිද මගෙ දුවේ.....

Comments

Popular Posts

Total Pageviews