සම්මා සම්බුදු ගුණ කඳ

ගිලන්ව ඇති හද අරනට
පසන් සුවඳ ගුණ ගෙන එන
සම්මා සම්බුදු ගුණ කඳ
අම්මා නොවේද සසරට .....

දෙවියන් කෙහේද වත් නැත
ලංවෙනු කෙලෙසද ඈ හට
ඇගේ කඳුළු ලතැවුල් හිත
සඟවා ඇත ඇය ලය මත

නොමින් කම් හද පොදි බැද
දෙවියන් රගනා මිහි මත
නොඉඳුල් නිකැළැල් සෙනෙහස
ගෙන එන මා සිත් මඩලට
 

Comments

Popular Posts

Total Pageviews