සංසාර ප්‍රේමය

මටද හිමි නැති මාව හිමි නුඹ
මොන තරම් පින් වන්තදැයි.....
අහනු කෙලෙසද මට වඩා මම
නුඹට වැඩියෙන් ආදරෙයි .....

ලැබුනු දා නුඹෙ සෙනෙහසින්
මටද මා හිමි නැති ලෙසින්
බැදුනි සද හා අහස මෙන්
සංසාර ප්‍රේමය ඉතින්

ගෙවුනු දා කඳුළට පෙමින්
මතකයට සමු දෙමි ඉතින්
සිනා සපිරෙයි හිතට දැන්
සංසාර ප්‍රේමය නමින්

Comments

Popular Posts

Total Pageviews