ඉතින් නික්මී යන්න - දෙනෙත් අහකට ගන්න

ඉතින් නික්මී යන්න - දෙනෙත් අහකට ගන්න
නුඹෙ දෙනෙත් බලා බලා - නුඹට බැහැ සමු දෙන්න
දෙනෙත් අහකට ගන්න ..........
ඉතින් නික්මී යන්න......

හිස හෙවූ පපු තුරේ වේදනා ගොඩ ගැසේ
සවන් පත් වසනු මැන නුඹට ඒ හඩ ඇසේ
අද උනා නම් දෙනෙත් මොහොතකට හෝ නුඹේ
මගෙ කඳුළු මග හැරේ කියා මසිතට සිතේ

තෙර පෙනා යටි සිතේ වේදනා පන පෙවේ
කඳුලූ  කැට පෙල ගැසී දෙනෙත් යට හිරි වැටේ
එළි උනා නම් කඳුළු නුඹ හිතට දුක හිතේ
වේදනා සතපවා හිනැහෙන්න යටි හිතේ

2010 life ...

Comments

සංහිඳ said…
wow.......I like this bro.
සංහිඳ said…
wow.....i like this bro.
සංහිඳ said…
wow....i like this bro.
oyala hemotama thanks mata dena sahayogayata yaluwaneeeee..........

Popular Posts

Total Pageviews