දුවේ කීමත් පින් ඉතින්....


එතෙර වෙනු මැන සසර කතරින්
ලබා දෙමි විවරණ තුටින්.....
ලොවේ බුදු මග ගන්න නුඹ හට
දුවේ කීමත් පින් ඉතින්....

ලෝකයේ අඳුරෙන් මිදෙන එක
ලේසි නැති බව මම දනිම්
එහෙව් කාලෙක නුඹෙ සැරසුම
දුවේ මෙමටත් පින් ඉතින්

ජීවිතේ සුසුමින් තැවෙන එක
නවතිනා නිසි මග අරන්
දුවේ බුදු මග ගනින් හනිකට
දිනන්නට සසරම ඉතින්

Comments

Popular Posts

Total Pageviews