මගේ වෙලාවෙන්..........

by Sandaru Dissanayaka on Monday, August 9, 2010 at 1:27am
 
අනේ හිනාවක් වෙළා වළාවක්
එනවා ඈතින් දැක්කා.......
දෑස වසා මා නැවත බලද්දි
සුළග වළා ගෙන ඇදුනා.....

හිරුත් මුවා වී අහස වසා ඝන
අදුරක් අතුරා දැමුවා......
මගේ වෙලාවෙන් තවත් එක් දිනක්
පෙරසේ පර වී මැකුනා.......

බලා හිදියි මුත් සඳත් නොඑන බව
දෑස පියෙන කොට සිතුනා......
තවත් එක් රැයක් නිදි නැති හීනෙන්
පහන් වෙලා බව දැනුනා......

gayan 2010.08.09 1.26 pm

Comments

Popular Posts

Total Pageviews