වැරදි කිව්වා

by Sandaru Dissanayaka on Thursday, September 16, 2010 at 10:20pm
 
ඇවිත් මන් ලග දැවටුනා නුඹ මං මලක් කිව්වා
සිසිල නුඹගේ මට දැනෙන්නේ ගගක් සේ කීවා
අඳුරු අහසට සඳ කුමට මට තරුව නුඹ කීවා
නුඹේ සඳ මල ගග තරුව මම මට වැරදි කිව්වා

ඇවිත් මල් පෙති බින්දා මල් සුවඳ අර ගත්තා
නටුවෙ කටු සිද දැම්මා මමයි වැරදී කිව්වා
ඇවිත් ගග දිය ඉස්සා බොර වතුර මුසු කෙරුවා
හරස් බැම්මක් බැන්දා මමයි වැරදී කිව්වා

ඇවිත් තරු එළි මැකුවා අඳුර හිති ඇති රූවා
මගේ දෑසත් වැසුවා මමයි වැරදී කිව්වා
 හිත් මලත් මම දුන්නා දිය සිසිල ගෙන ඉසුවා
අඳුර මැද නුඹ සෙව්වා කමක් නෑ පව් හිතුනා

Comments

Popular Posts

Total Pageviews