අනේ අම්මේ සමා දෙනු මැන මට

මගේ දුක දැක මගේ හිස පිරිමැද
ආතුරවු හිත සැනසුමම වූ නුඹ
ආතුරව හිඳ  සොයන විට සැනසුම
අනේ අම්මේ එන්න බැරි උනි මට

කාසි අහුරක කොහිද මට සැනසුම
දොස් කියා ඇයි තැලූවෙ නුඹ මගෙ හිත
සිදාදියෙ බැමි සියල්ලම බිද ගෙන
ගමේ එන්නට හිතෙයි දැන් මට

හීන නලියන ජීවිතේ පිටුවක
අතපසුව ඇති කෙළහිගුණ මැන ලිය
ගලා ගිය හැම වරද නිසි ලෙස දැක
අනේ අම්මේ සමා දෙනු මැන මට

Comments

Popular Posts

Total Pageviews