දුවේ හනිකට සිනාවක් වී.......


වනේ මලකින් නැගෙන සුසුවද
වගෙයි මගෙ දුවෙ නුඹේ සිනහව
මායිමෙන් පිට නොවෙයි දුරකට
නොවේ මගෙ හිත එයින් කරදර

මැකෙන රෑ කලූවෙන් - පිටව මා යන්නම්
දෙනෙත ගැටෙනා තුරුම නොහඩා
කදුල ඉවසන්නම්......
දුවේ තනියට හීනයක් වී....
නුඹේ ලඟ ඉන්නම්....

නැගෙන රෑ තරුවෙන් - සිනා වන් වෙන්නම්
ලැමට හිස ගෙන නුඹේ හිස සිඹ
දයාවෙන් ඉන්නම්.....
දුවේ හනිකට සිනාවක් වී
මුවේ යා වෙන්නම්......

Comments

Popular Posts

Total Pageviews