සෙවනැල්ල පමනමයි අතැර නොයන්නේ

 සෙවනැල්ල පමනමයි අතැර නොයන්නේ
ලබැදි කිසි හිතක් නැත ලග ඉන්නේ
උනුන් දකිනු රිසි ලොවක් සොයනු මිස
නැත මා ලොව ගැන වෙහෙසෙන්නේ

එක් පතකින් කුස ගිනි නසනා මුදු
ඉන් නැත කුසගිනි නොනගින්නේ
පිසිනු හැකි උනත් මගේ කඳුළු බිදු
උනන තැනින් නැත වැළකෙන්නේ

යනෙන මගක තනියට හිදිනා මුත්
උනුන් රිසි තැනක නවතින්නේ
අතර මගදි දකිනා රිසි ලැබුමක්
දුටුව කලක උන් නවතින්නේ


2011/09/01

Comments

Popular Posts

Total Pageviews