සිනා සවනද ගෙනා සදවත

 

හැර තිබුනි දොරගුළු සියල්ලම
මංඋනිමි නුඹ එන තුරා
මල බැදී ඇත යතුරු දොරගුලු
නොසෙල්වී පැවතෙන නිසා

සුළඟ පමනද මෙහි පිරෙන්නේ
ඇයිද නුඹ නෑවිත් හිදින්නේ
විරා ජිතවද පරා ජිතවද
මගේ ප්‍රේමය මල බැදෙන්නේ

සිහින අද්දර බිය පිපෙන්නේ
මන්ද මං අලසක බැදෙන්නේ
සිනා සවනද ගෙනා සදවත
නුඹම විතරයි හිත පිරෙන්නේ

By Gayan Sandaruwan · Saturday, August 28, 2010

Comments

Popular Posts

Total Pageviews