මානෙන් බැලූවේ

දුහුල් වළා මත සඳ නැගිලා
ලොවම ඇගේ සේ හඩ නගලා .......
ඔච්චම් කල දා මතක් උනා සඳ
මගේ හිතට අඳුරක් තියලා.....

වැව් දිය නිල්ලේ - දිය රළ සිම්ඹේ
මනෙත ගැටෙන්නදෝ.....
මා සිත බින්දේ - කඳුළැලි දුන්නේ
සතුට ලබන්නදෝ....

මල් පෙති බින්දේ -හිත මත හැලූවේ
කඳුළු ගෙනෙන්නදෝ....
ඈතට ඇදුනේ - මානෙන් බැලූවේ
කිමද කියන්නකෝ.....

gayan sandaruwan - 2011/08/22

Comments

Popular Posts

Total Pageviews