කඳුළු නැති කවියක්

By Gayan Sandaruwan· Wednesday, December 15, 2010

කඳුළු නැති කවියක් කවදා
ලියේවිද මා අතින්......
සුසුම් නැති තනුවක් බැදේවිද
කවර නම් කාලෙකින්......

පාට තැවරුනු නැවුම් අකුරින්
ලියෙන දා කවියක්......
ලියූ කවි වල අකුරු තරමට
හලා ඇති කදුලුත්.......


හීන බොදවුනු නින්ද අතරින්
තැනෙනු මිස තනුවක්.......
කවදාක නම් ගයන්නද මම
සොඳුරු වූ කවියක්......


හිතට ගොඩක් දුක දැනුනු වෙලාවට කවියක් ලියනව හැර එයින් එහා සතුටක් නැති දවසක ලියවුනු පද වැලක් තමයි මේක...... 

Comments

Popular Posts

Total Pageviews