ප්රේමයේ නිරුවත..............

ප්රේමයේ නිරුවත..............

by Gayan Sandaruwan on Wednesday, November 4, 2009 at 9:25am
වසාලනු හැකි වේද රාගයෙන්
ප්රේමයේ අඳුරු වූ නිරුවතක්
අසාරව ඵල දරන හිනාවෙන්
මකනු හැකි වෙද හිතක තනිකමක්

අහිමි වී ගිය,
කල වගේ හිත............
ප්රේමයේ සුපසන් බවෙන්...
සළු ලිහා, බඳ මුකුළු කරවා....
බඳිනු හැකිවෙද රාගයෙන්

පරාජිත කල,
නුඹේ ප්රේමය...
සොඳුරු නිර්මල වූ කමෙන්....
සිත ලිහා, යළි බඳිනු හැකි නම්....
එයයි අවිහිංසක කමෙන්......

සඳරුවන් දිසානායක

Comments

Popular Posts

Total Pageviews