ප්රේමයෙ සමුගැන්ම..........

ප්රේමයෙ සමුගැන්ම..........

by Gayan Sandaruwan on Friday, October 16, 2009 at 8:43am
 
සෙනෙහස බිදුනම අකීකරුයි සිත
නොහික්මුණු කමින් දොස් පවරයි නිතර
කල නොමනා කම්
නොකල මනා වුව
සිත මුමුණයි නිතර
ප්රේමය මෙතරම් අසංවරයිදැයි
මගෙන් අසයි මසිත
ප්රේමයෙ සමුගැන්ම..........

ප්රේමය වෛරය අතර රැදී ඇති
තප්පරයක තරම...............
යටි හිත පිරිලා දෝර ගලා යයි
මිනිස් සිතක අරුම.....
ප්රේමය කොතරම් නපුරුද කියලා
කියා දෙන්න නුඹම....

ජීවය ලබන්න මිනිස් සිතක බැදි
පැතුම් පිරූ පවම........
ප්රේමය අහිමිව සිහින බිදුන දින
ශාප කරන තරම...........
ප්රේමය සරලද ගැඹුරුද කියලා
කියා දෙන්න නුඹම............

Comments

Popular Posts

Total Pageviews