බුදුන් දම් හෝ සගුන්....................දල්වාලූ පහන් සිල
දවයි නම් ඇඟිලි තුඩු
පසක ලු පාවහන්
සොරා ගයි නම් සොරුන්
පා තබන හැම විටම
ඇනෙයි නම්
යටි පතුල්
යකුන් මෙන්
එහෙ මෙහේ
දුවයි නම්
බැතිමතුන්
පන්සලේ මට කොයිද
බුදුන්
දම් හෝ
සගුන්....................

Comments

Popular Posts

Total Pageviews