සරලා......

මගේ හිත කවි හිතක් කරලා......
මා ලියූ කවි පොතක් හදලා.......
මගේ කවි පොත කීතු කරලා.....
ගියේ ඇයි නුඹ කියන් සරලා......

නොලියූව කවි ගොඩක් රැදිලා......
තිබුනාට හිත පුරා පිරිලා......
කාට මම කිවි ලියම් හිතලා........
මගේ හිත දැන් දුකින් පිරිලා..........

නුඹ කියාදුන් වචන අමුනා.......
අරුත් සුන් කවි කිසිත් නොලියා.....
ලියමි අන්තිම කවිය හිතලා.......
නුඹ නමට මෙම කවිය සරලා.......


gayan sandaruwan 2010.04.14
10.08 pm

Comments

Popular Posts

Total Pageviews