දෙහි දෙනියට හීන් වැස්ස වැටුනාම....

දෙහි දෙනියට හීන් වැස්ස වැටුනාම....

by Gayan Sandaruwan on Tuesday, April 13, 2010 at 8:11am
 
දෙහි දෙනියට හීන් වැස්ස වැටුනාම....
අප්පච්චිට මහ වැස්සක් වාගේය.....
තරම පැහැය ගැන ඉඳුරා කීවාම.....
දරා ගන්න බැරි ඇයි අප්පච්චීට.....

තෝන්තුවාවෙන් නෙතු යුග වැලපේද
බලාපොරොත්තුවෙ සෙවනැලි බොඳ වේද
දෙහි දෙනියට අපෙ හීනත් යට යාද
අප්පච්චී අපටත් දෙවියන් වේද

මහා පොලව විරසක කම් උහුලාද
අපට එපා වූ වැහි දිය කැඳවාද
අග හිග’ කම් තව තව හිත අතුරාද
අප්පච්චියෙ දෙවි බැල්මක් හිමි වේද

* දෙහි ගොවියන් දෙහි නෙලන කාලය තුල වැස් ප්රාර්ථනා නොකිරීමත් ඔවුන් තම දෙහි අස්වනු අලෙවි කර ඉටු කර ගැනීමට සූදානම්ව සිටින සිහින බොඳව යෑම ගැන කම්පාවන අයුරු මෙම කවි පෙලට පෙර නිමිත්ත විය. දැඩි දුෂ්කරතා මැද ගෙවන ඔවුන්ගේ ගැමි දිවිය ගැන හදවත් ඇති මිනිසුන්ගේ අවදානය යොමු වේවා. 2010.04.13
GAYAN SANDARUWAN DISSANAYAKA

Comments

Popular Posts

Total Pageviews